Logopedie

Bij problemen in de spraak en/of taal, de communicatie, het gehoor, de stem, de ademhaling en moeilijkheden in het eten en/of drinken vanwege slikproblemen geven wij logopedie aan kinderen en volwassenen.


Spraak en/of taal

Door verschillende oorzaken kunnen er problemen in de spraak en/of taal zijn, of ontstaan.

Als u merkt dat de ontwikkeling van uw kind op het gebied van spraak en/of taal achterloopt op zijn/haar leeftijd en uw kind voor de omgeving nog niet verstaanbaar is dan is het verstandig om ruim voor het vierde jaar naar logopedie te gaan. Hoe jonger het kind is, hoe korter het logopedie traject kan zijn. Ook voor het kind is het erg fijn als het een goede start maakt op de basisschool als het vier jaar is.


De spraak en taal is erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van uw kind. Als het gaat leren lezen dan zal het klanken moeten gaan onderscheiden en woorden en zinnen moeten kunnen begrijpen. Ook bij het rekenen is taal heel belangrijk. De sommen worden in verhaalvorm gebracht en de rekentaal (bijvoorbeeld "meer" of "erbij") moet worden begrepen. Dit lijkt voor een volwassene erg simpel maar het blijkt in de praktijk dat kinderen met taalproblemen ook hier moeite mee hebben. U kunt dit zo veel mogelijk voorkomen door op tijd naar een logopedist te gaan. Samen gaat u dan werken om uw kind deze vaardigheden te leren.


Door een hersenbeschadiging kunnen ook taal en/of spraakproblemen ontstaan. Het is van belang dat er dan zo spoedig mogelijk logopedie wordt gestart om een zo goed mogelijk herstel te bereiken. Communicatie is een erg belangrijke factor in het menselijk bestaan.Als u of uw kind stottert dan kunt u ook ben de logopedist terecht. Iedere logopedist is hiervoor opgeleid. Er zijn ook gespecialiseerde logopedisten; stottertherapeuten. Indien nodig zal de logopedist u hiernaar doorverwijzen.


Luister goed of uw kind de klanken juist articuleert. Zie voor spraak hierboven. Als uw kind slist dan is dat vaak niet het enige probleem. De tonghouding in rust en tijdens het slikken is dan vaak ook afwijkend. Dat betekent dat de tong op een tegen de tanden duwt en het gebit ook afwijkingen vertoont of gaat vertonen. Dit komt niet vanzelf goed. De logopedist kan helpen door specifieke mondmotorische- en spraakoefeningen aan te reiken. Door het intrainen hiervan zal verbetering optreden waardoor uw kind weer op de juiste manier slikt en articuleert. Hierdoor krijgt het gebit de kans om zich netjes te ontwikkelen. Een methode die we hierbij kunnen gebruiken is OMFT.

Het kind krijgt dan een trainer for kids (een soort bitje) en specifieke mondmotorische- en slikoefeningen.


Gehoor

Bij auditieve verwerkingsproblemen kan uw kind moeite hebben om klanken en/of informatie auditief te verwerken.

Wanneer een kind gaat leren lezen zal het eerst de leesvoorwaarden gaan ontwikkelen. Het herkennen van klanken in woorden en het kunnen samenvoegen van klanken tot een woord zijn voorbeelden van leesvoorwaarden. Hiervoor zal het auditieve verwerkingssysteem van het kind goed moeten functioneren. Heeft uw kind hier moeite mee dan kunnen hier oefeningen voor worden gedaan die worden aangereikt door de logopedist. De leesvoorwaarden zijn goed te trainen. Mocht dit toch echt te moeizaam gaan dan zou het kunnen zijn dat er sprake is van dyslexie. Zie hiervoor de pagina over Dyslexie en Dyscalculie.


Op school (maar natuurlijk ook thuis en in andere omgevingen) is het van belang dat een kind goed kan luisteren en auditief aangeboden informatie op een juiste manier kan verwerken.Veel kennis wordt overgedragen door erover te vertellen of informatie uit te leggen. Als uw kind de informatie auditief niet goed kan verwerken dan zal het o.a. een achterstand oplopen ten opzichte van zijn leeftijdgenoten. Ook raakt het kind vaak gefrustreerd omdat het bijvoorbeeld een opdracht niet of niet goed begrepen heeft en deze verkeerd uitvoert.Als het kind hiervoor dan straf krijgt dan zal het uiteindelijkeen laag zelfbeeld ontwikkelen.De logopedist gaat aan de slag op het niveau dat bij uw kind past en zal zo de moeilijkheid en hoeveelheid opbouwen en strategieën aanreiken om informatie te verwerken.


Bij een gehoorverlies kan het nodig zijn om het spraakverstaante gaan ontwikkelen. Het spraakverstaan (liplezen) ondersteunt bij het restgehoor dat u nog heeft. Niet iedere logopedist heeft ervaring met het geven van spraakverstaan trainingen. Wij verwijzen u ook door naar collega's met dit specialisme.


Stem

Bij stemklachten kan de stem hees of schor klinken of er is helemaal of weinig stem hoorbaar. Ook kan er sprake zijn van een globusgevoel. Dat is een vervelend gevoel in de keel door spanning. De stemklachten kunnen verschillende oorzaken hebben.Vaak is er sprake van een verkeerde adem/stemkoppeling tijdens het stemgebruik waardoor de klachten optreden en aan blijven houden. De logopedist geeft adviezen m.b.t. de stemhygiëne en leert hoe u uw stem op de juiste wijze kan gebruiken. Er wordt ook gekeken naar de wijze waarop er wordt gearticuleerd. Een goede articulatie zorgt ervoor dat de stem minder belast hoeft te worden.


Eten en drinken

Door verschillende oorzaken kan het eten en drinken bemoeilijkt worden. Het slikproces verloopt niet juist, de mond is overgevoelig of er is sprake van reflux. Baby'skunnen moeite hebben met de overgang van borst- of flesvoeding naar vaste voeding. Als dit te lang duurt dan krijgt de baby niet voldoende voeding maar zal de mondmotoriek zich ook niet voldoende ontwikkeling. Vaste voeding is belangrijk voor de mondspieren en dus ook voor de spraak. U kunt voor advies in onze praktijk terecht. Mochten de problemen specialistischer van aard zijn dan kunnen wij u doorverwijzen naar twee collega's die gespecialiseerd zijn in preverbale logopedie.


Na een hersenbloeding of -infarct kunnen er door verlamming eet- en drinkproblemen zijn. De logopedist onderzoekt de motoriek van de mond en het gezicht en observeert tijdens het eten en drinken. Hieruit volgen eet- en drinkadviezen en zal er een handelingsplan worden opgesteld en uitgevoerd om de betreffende spieren weer zoveel mogelijk te activeren of te compenseren.


Communicatie

Communicatie is een heel belangrijk onderdeel van het menselijk samenleven. De taal, het elkaar kunnen begrijpen en het kunnen uiten hiervan, vormt de basis van communicatie.

Als je het vermogen niet hebt om je met gesproken taal goed te kunnen uiten doordat er sprake is van een ernstige TOS(taalontwikkelingsstoornis) dan kunnen ondersteunende gebaren helpen.

Als je doof of slechthorend bent dan kun je (leren) communiceren door middel van spraak, spraakverstaan (liplezen: zie hierboven bij gehoor)en/of gebaren. Een logopedist kan je hierbij helpen.


Wanneer het je niet lukt om op een prettige manier deel te nemen aan de communicatie dan kan het ook zijn dat je een probleem hebt op het gebied van pragmatiek (taalgebruik). Er is dan miscommunicatie, de communicatie past niet binnen de situatie op dat moment en/of er is onvoldoende aansluiting op het gebied van communicatie. Dit kan erg frustrerend zijn en een sociaal isolement kan hiervan het gevolg zijn. De logopedist kan op verschillende manieren samen met de cliënt communicatieve situaties oefenen om zo op een fijne manier aan de communicatie met de gehele omgeving deel te kunnen nemen.